welkom op Haaradvies.info
Algemene Voorwaarden

LEES DE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VÓÓR U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, kunt u de website niet gebruiken. 

U erkent dat gebruik van de website, inclusief de inhoud, voor eigen risico is. Indien u niet tevreden bent met de website, de Voorwaarden of iets uit de inhoud dient u het gebruik van de website te beëindigen.

Aanvaarding voorwaarden
De www.haaradvies.info , www.makeupadvies.info en www.huidadvies.info websites (`de website') worden onderhouden door Ruud van Volen Cosmetics B.V. (`Volen').
Toegang tot en gebruik van de website en de gerelateerde internetapplicaties van Volen (hierna "applicaties") zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site. Volen behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken, de website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, op elk gegeven tijdstip te veranderen, aan te passen, toe te voegen en/of te verwijderen, zonder waarschuwing vooraf. Bezoek deze pagina op de website daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. 
Volen kan van tijd tot tijd wedstrijden uitschrijven en/of promotionele acties voeren via de website. Daarvoor zullen, indien nodig, aparte voorwaarden worden bekendgemaakt die op dergelijke wedstrijden en promotionele activiteiten van toepassing zijn.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten
Op de inhoud en vormgeving van deze website, de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot; teksten, afbeeldingen, iconen, grafica, geluids en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Volen of haar dochtermaatschappijen of verwante bedrijven en/of licentieverschaffers en/of partners. Alle handelsmerken, service merken en handelsnamen zijn eigendom van Volen of haar partners of vergunninghouders, en worden beschermd door (internationale) wetgeving. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Volen zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Tevens uitgezonderd zijn bepaalde (hyper-) links.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website, of (gedeelten van) de inhoud daarvan, waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, reproduceren, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren, en is verboden. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming van Volen te worden verkregen. 
U mag geen enkel deel van de website beschikbaar stellen als deel van een andere website, niet per hyperlink framing op het internet noch anderszins. De website en de inhoud mogen niet worden gebruikt om een database op te zetten noch voor de distributie van database-websites. Voorts mag de website of de inhoud niet (geheel of gedeeltelijk) worden opgeslagen in databases voor toegang door u of derden.
Voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik thuis mag u uitsluitend een kopie van de materialen printen of downloaden op welke alleenstaande computer, op voorwaarde dat u: (1) alle auteursrechten en andere eigendomsberichten intact houdt; (2) geen aanpassingen aan het materiaal maakt; (3) het materiaal niet gebruikt op een zodanige manier dat een verbinding gesuggereerd wordt met welke van onze producten, services, of merken dan ook; en (4) het gebruik van welk website materiaal dan ook op welke andere website of computeromgeving dan ook is verboden.
Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website. 
Als u ons een bericht stuurt, bijvoorbeeld om dat via de website te publiceren of een bericht in een Forum plaatst, geeft u ons daarmee het recht dat bericht (inclusief de door u opgegeven naam) openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op de website is bedoeld voor informatief persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de inhoud en informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Volen kan niet aansprakelijk gehouden worden voor fouten in typografie of fotografie. Volen streeft ernaar de informatie op deze website zo volledig en juist mogelijk te laten zijn. Ondanks de constante zorg en aandacht die Volen aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, nauwkeurigheid, volledigheid, geldigheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie, aan de illustraties kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast, Volen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
 
Elke beslissing tot aankoop en/of gebruik van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen door Volen is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid. 

Volen sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor alle schade, direct of indirect, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het al of niet nakomen van overeenkomsten en/of de op haar website verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Volen, haar werknemers of derden waarvan Volen zich bedient.
Mocht deze uitsluiting van aansprakelijkheid in een bepaald concreet geval niet van toepassing worden verklaard, dan is de aansprakelijkheid van Volen beperkt tot het bedrag dat in dat concrete geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Volen wordt uitbetaald.

Beschikbaarheid
Volen spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Tevens is het Volen toegestaan om zonder voorafgaande berichtgeving de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Volen heeft het recht om naar eigen inzicht de inhoud of technische specificaties van enigerlei aspect van de Website op elk willekeurig moment te wijzigen

Privacybeleid
Zie privacy verklaring elders op deze site.

Hyperlinks
De website kan koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites en/of servers van derden. Volen heeft geen zeggenschap over die sites. Volen is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Virus
Volen garandeert niet dat de website toepasbaar is op uw computerapparatuur of dat de website, of diens server, fout- of virusvrij en/of zonder wormen en/of spyware en/of "Trojaanse paarden" is. Volen is niet aansprakelijk voor enige schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van dergelijke destructieve elementen. U wordt daarom geadviseerd alle op het Internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

Software
Indien u software (applicaties) van de website download, wordt voor de software, inclusief enige bestanden, afbeeldingen die opgenomen zijn in of gegenereerd zijn door de software, en data toegevoegd bij de software (gezamenlijk, de “Software”) een vergunning verleend aan u door ons of wettelijk aansprakelijke licentiehouders voor uitsluitend uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik thuis. We dragen geen eigendomsrecht van de Software over aan u. U bezit het medium waarop de Software is opgenomen, maar wij (of onze wettelijk aansprakelijke licentiehouders) behouden volledig en compleet eigendomsrecht en alle intellectuele eigendomsrechten daarin. U mag de Software niet herdistribueren, verkopen, veilen, decompileren, deconstrueren, demonteren of anderszins herleiden tot een persoonlijk leesbare vorm.

Misbruik
Volen zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.
Volen behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Volen de toegang tot de webpagina monitoren.

Forums en openbare communicatie
“Forum” betekent een chatgebied, berichtenbord, instant messaging, mobile messaging of e-mail functie (waaronder, maar niet beperkt tot, elektronische wenskaarten) aangeboden als onderdeel van de website. Wanneer u aan een Forum binnen de website deelneemt, gaat u akkoord met onze voorwaarden zoals onderstaand uiteengezet.
Losstaand van ons privacybeleid, willen wij duidelijk maken dat alles wat u op de website indient op de manier van welk Forum dan ook wordt geleid via de servers van de website en het publieke internet en dat, daarom, het technisch niet mogelijk is om privacy met betrekking tot welke indiening dan ook te beschermen. U erkent dat de Forums en kenmerken op de website forums zijn voor publieke en geen privé communicatie. Wees u ervan bewust dat wanneer u uw persoonlijke informatie online geeft, bijvoorbeeld via berichtenborden of chat, die informatie altijd verzameld en gebruikt kan worden door mensen die u niet kent. Gezien het bovenstaande, kunnen we de veiligheid van welke informatie dan ook die u online vrijgeeft niet garanderen; u doet zulke bekendmakingen op eigen risico.

Gebruikers of bezoekers blijven uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van hun berichten in de Forums. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of meningen die geplaatst of verzonden zijn door gebruikers in welk Forum dan ook. U neemt verantwoordelijkheid voor plaatsingen onder uw gebruikersnaam en gebruikt de informatie in de Forums op eigen risico. We behouden ons het recht voor om de inhoud van welk Forum dan ook op welk tijdstip dan ook en om welke reden dan ook te verwijderen of aan te passen hoewel wij er geen plicht toe hebben dit te doen.

Ga er nooit van uit dat mensen zijn wie ze zeggen dat ze zijn, weten wat ze zeggen dat ze weten, of verwant zijn met wie ze zeggen dat ze verwant zijn wanneer u deelneemt aan een Forum, binnen welk(e) chatroom, berichtenbord, of ander gebruiksgegeneerd inhoudsgebied dan ook. Informatie verkregen in een Forum kan onbetrouwbaar zijn en het is geen goed idee om enige actie te ondernemen, waaronder te handelen of enige beslissingen te nemen, uitsluitend of grotendeels gebaseerd op informatie die u niet kunt bevestigen. We kunnen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of juistheid van enige informatie en zullen niet verantwoordelijk zijn voor enig handelen of welke andere beslissingen dan ook gebaseerd op dergelijk informatie. 

Verantwoordelijkheid 
U bent geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw gebruikersna(a)m(en), wachtwoord(en), en uw lidmaatschap, zowel als alle activiteiten die zich voordoen onder uw lidmaatschap. U bent verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden en kosten opgelopen in verband met enige vordering die zich voordoet uit enige overtreding door u van deze voorwaarden of vorderingen voortkomende uit uw lidmaatschap behalve waar dit onredelijk zou zijn. We behouden ons het recht voor om, voor eigen rekening, de exclusieve verdediging en controle van welke aangelegenheid dan ook op ons te nemen.

Onthoud dat u, te allen tijde, verantwoordelijk bent voor het bijwerken van uw persoonlijke informatie om ons van uw huidige e-mail adres te voorzien. Indien het laatste e-mailadres dat u aan ons hebt gegeven niet geldig is of om welke reden dan ook een bericht niet aan u kan worden geleverd, zal onze verzending van de e-mail desalniettemin effectieve berichtgeving zoals beschreven in het bericht betekenen.

Vrijwaring
Verwijzingen in deze paragraaf van de Voorwaarden naar 'uw gebruik' van de website worden geacht tevens te gelden voor het gebruik door derden, indien deze derden toegang tot de website krijgen met behulp van uw computer. U gaat akkoord met de vrijwaring van Volen, haar werknemers of derden waarvan Volen zich bedient, van en tegen alle aanspraken van derden die zijn gebaseerd op of het gevolg zijn van uw gebruik van de website;
(1) enige schending door u van de Voorwaarden;
(2) een claim dat gebruik van de website door u:
(a) inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van derden, of recht van persoonlijkheid of publiciteit, of
(b) lasterlijk of smadelijk is of anderzijds resulteert in letsel of schade aan derden;
(3) enige weglatingen, aanvullingen, tussenvoegingen of wijzigingen aan, of ongeautoriseerd gebruik van de website door u; of
(4) onjuiste voorstelling of schending van door u gegeven voorstelling of garantie, hierin bevat.
U gaat akkoord met het betalen aan Volen, haar werknemers of derden waarvan Volen zich bedient, van alle kosten (inclusief redelijke juridische kosten) en (schade)vergoedingen die zijn opgelegd in verband met een aanspraak van een derde.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden en deze afstandsverklaring, alsmede enige vordering gebaseerd op het gebruik van informatie van deze site wordt beheerst door Nederlands recht en partijen onderwerpen zich aan de exclusieve rechtsmacht van de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland.
Schrijf je in voor de haaradvies.info nieuwsbrief
 
sitemap :: privacy verklaring :: wie zijn wij :: algemene voorwaarden